čas strávený na rybách se do života nepočítá

Statut hospodaření VÚS ČRS Ostrava

 

 

Statut hospodaření VÚS ČRS Ostrava

 1. Úvod
  • V souladu s § 12 odst. 3 písm. a.) Stanov ČRS, schvaluje Statut ČRS , územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko Ostrava, jako hlavní zásady činnosti, Územní konference ČRS. Veškeré změny a doplňky spadají rovněž do kompetence delegátů Územní konference.
  • Statut hospodaření územního svazu ČRS vychází z usnesení Republikových sněmů ČRS, Stanov ČRS a Jednacího řádu ČRS. Výkon rybářského práva je řízen v souladu se zákonem č. 99 /2004 Sb., o rybářství a vyhláškou MZe ČR č. 197/2004 Sb. v platném znění.
 2. Organizační zásady
  • V působnosti územního výboru je ke dni aktualizace tohoto Statutu 60 místních organizací ČRS, které mají dle § 1 odst. 5 Stanov ČRS vlastní právní subjektivitu, vystupují a jednají v právních vztazích vlastním jménem a mají samostatnou majetkovou odpovědnost.
  • Výkon rybářského práva v revírech svěřených výborem územního svazu místním organizacím do přímého hospodaření se realizuje
   • společným hospodařením – platí povolenky celosvazové, územní a povolenky celorepublikové ( ČRS + MRS ),
   • individuálním hospodařením – platí pouze povolenky místní příslušné MO ČRS,
   • sdruženým hospodařením – na konkrétních revírech platí povolenky dle bodu ad a.) , b.). 

    Společné hospodaření je tvořeno dobrovolným sdružením místních organizací. Členy společného hospodaření je k datu aktualizace Zásad hospodaření 54 MO ČRS. Finanční prostředky za prodej povolenek k rybolovu odvádějí v plné výši územnímu svazu , který dle zarybňovacího plánu zarybňuje revíry jim svěřené v plném rozsahu. 

    Individuální hospodaření provozují místní organizace, které ze společného hospodaření vystoupily. Finanční prostředky z prodeje místních povolenek jsou příjmem organizace a slouží ke krytí nákladů na hospodaření v revírech, v nichž jim územní svaz převedl dohodou veškerá práva a povinnosti vyplývající ze zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství nebo v revírech, v nichž jim byl výkon rybářského práva přidělen. 

    Sdružené hospodaření je provozováno na revírech na tocích dle dohody mezi územním svazem a MO ČRS v individuálním hospodaření.
  • Ze společného hospodaření může podle § 8 odst. 2 písm.e.) Stanov ČRS vystoupit každá MO ČRS. Pro vystoupení ze společného hospodaření je podle čl. 21 odst. 2 písm. e.) Jednacího řádu ČRS třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů MO, která vystoupení žádá. Žádost předkládá MO ČRS v termínu do 30.dubna roku. Současně předloží usnesení členské schůze (konference ), která o vystoupení rozhodla. K žádosti předloží návrh kalkulace ceny povolenky a návrh místního rybářského řádu. O žádosti rozhodne Výbor územního svazu do 30. června roku a rozhodnutí nabývá účinnosti 1. ledna následujícího roku.
  • Při uvolňování revírů ze společného hospodaření postupuje územní výbor podle těchto zásad:
   • revíry na uzavřených vodách – nebudou ze společného hospodaření uvolněné , pokud poměr hektarové rozlohy požadovaných revírů na 1 člena žádající MO ČRS podstatně přesáhne průměr na výměře na 1 člena ve společném hospodaření k datu 1. ledna roku, v němž je žádost podána.
   • Revíry na tocích – nebudou ze společného hospodaření uvolněny, pokud na stejném toku je zřízen jiný revír a hospodaří na něm jiná MO ČRS. Pokud je součástí žádaného revíru uzavřená vodní plocha, může být z revíru do individuálního hospodaření samostatně vyčleněna.
 3. Zásady pro organizování členů a mládeže
  • Členové a mládež jsou v ČRS organizováni podle § 3 odst. 2 Stanov ČRS a čl.3 odst. 5 Jednacího řádu ČRS. 

   Řádní členové jsou:
   • dospělí – ( od začátku kalendářního roku, v němž dosáhnou 19 let věku ),
   • mládež – ( od začátku kalendářního roku, v němž dosáhnou 16 let věku do konce kalendářního roku, v němž dosáhne 18 let věku ),
   • děti – ( od počátku povinné školní docházky do konce kalendářního roku, v němž dosáhnou 15 let věku ).
  • Členský příspěvek a jeho rozdělení(platí od 1. ledna 2009) Řádní členové platí roční příspěvek v uvedené výši. Příspěvky se mezi složky ČRS dělí následujícím způsobem:
     Podíl v Kč pro:
     Výše příspěvku v Kč MO ÚS Rada ČRS
   dospělí 400,- 220,- 120,- 60,-
   mládež 200,- 110,- 60,- 30,-
   děti 100,- 55,- 30,- 15,-

   Podíl z příspěvků pro ÚS a Radu ČRS slouží ke krytí nákladů na řízení a správu těchto složek, pojištění řádných členů a u územního výboru také pro tvorbu účelového Fondu rozvoje a správy revírů ( FRR ). Do tohoto fondu přispívají místní organizace ČRS na základě rozhodnutí územní konference VÚS ČRS Ostrava: 
       Podíl ÚS Podíl MO
     Výše příspěvku v Kč Fond RR Režie ÚS Celkem Fond RR* Režie MO Celkem
   dospělí 400,- 60,- 60,- 120,- 40,- 180,- 220,-
   mládež 200,- 30,- 30,- 60,- 10,- 100,- 110,-
   děti 100,- 15,- 15,- 30,- -- 55,- 55,-

   * odvádí MO ČRS územnímu svazu 

   Odvod podílu finančních prostředků z členské známky pro VÚS a Radu ČRS provádí místní organizace ČRS na účet VÚS v termínu do 31. března běžného roku.
 4. Výkon rybářského práva ve společném hospodaření
  • Za hospodaření v revírech ve společném hospodaření odpovídá v plném rozsahu územní svaz. Péčí o revíry pověřuje místní organizace. Náklady spojené s hospodařením a péčí o revíry hradí územní svaz :
   • násady dle stanoveného zarybňovacího plánu – od místních organizací na základě fakturace a příslušných dokladů dle ceníku v kalkulaci cen povolenek na příslušný rok, od jiných dodavatelů na základě objednávky vystavené územním svazem a fakturace,
   • ostraha revírů a ochrana čistoty vod dle rozpočtu,
   • mimořádné náklady spojené s péčí o revíry z rozpočtu po předchozím projednání,
   • přepravu násad a cestovné dle fakturace a rozpočtu,
   • náklady spojené s běžnou péčí o revíry v MO ČRS, tzv. „ limitem “ z rozpočtu, což je poměrná finanční částka celkových nákladů kalkulace cen povolenek propočítaná na hodnotu zarybňovacího plánu každého revíru a je poskytována bez proúčtování jednotlivým MO ČRS.
  • Pro rybolov v revírech společného hospodaření opravňují tyto povolenky: 
   Celosvazové - na všechny revíry ČRS, které nejsou vyjmuty ze společného lovu, 
   Územní - na revíry ÚS Ostrava, které nejsou vyjmuty ze společného rybolovu a revír Rady ČRS Vltava 16-19, údolní nádrž Orlík 
   Celorepubliková - na všechny revíry ČRS a MRS, které nejsou vyjmuty ze společného rybolovu, 
   Pro nečleny - na revíry ÚS Ostrava, které nejsou vyjmuty ze společného rybolovu (vydávají se také cizincům), 
   Územní s příplatkem - na revíry ÚS Ostrava, které nejsou vyjmuty ze společného hospodaření pro členy individuálně hospodařících organizací.

  Prodej povolenek zajišťují MO ČRS. Za výdej povolenek obdrží od územního svazu 10,- Kč za každou zaúčtovanou povolenku pro členy ČRS a MRS. Za prodej povolenek nečlenům a členům individuálně hospodařících organizací obdrží MO rovněž 10,- Kč. 

  Územní povolenky ČRS k rybolovu platné na revírech Severní Moravy a Slezska jsou vydávané :
  • pro dospělé členy:
   1. roční
   2. měsíční
   3. 14-denní
   4. týdenní
   5. 2 denní
   6. 1 denní
  • roční pro:
   1. mládež, studující na základě potvrzení o denním studiu
   2. ZTP, ZTP/P1.)
   3. děti do 15 let
  • roční a týdenní s příplatkem pro:
   1. členy individuálně hospodařících organizací
  • roční pro:
   1. nečleny2.)
  • krátkodobé pro:
   1. děti do 15 let měsíční3)
   2. děti do 15 let dvouměsíční4.)
  • místenky:
   1. na vybrané rybářské revíry

   ------------------------------ 
   1.)vydávají se těžce zdravotně postiženým držitelům průkazu ZTP nebo ZTP/P.
   2.)vydávají se pro nečleny ČRS, MRS a cizince.
   3.)vydávají se jen pro děti ostatních ÚS a MRS
   4.)vydávají se jen pro děti ostatních ÚS a MRS 

   Cenu územních povolenek a místenek na vybrané rybářské revíry schvaluje na návrh VÚS ČRS konference územního svazu.
 5. Vyúčtování finančních prostředků ve společném hospodaření
  • Výbor územního svazu sdělí každé MO ČRS k datu 31. ledna finanční hodnotu kalkulovaného zarybňovacího plánu na jí svěřených revírech(prostřednictvím programu EVRS). V případě změny cen násad v průběhu kalendářního roku nelze zvyšovat finanční objem pro plnění zarybňovacího plánu.
  • Prodej povolenek zajišťují MO ČRS. Finanční prostředky za prodej povolenek odvání v plné hodnotě územnímu svazu v termínech 31.března, 30.června a 15. října roku. Platbu označí příslušným variabilním symbolem, vyúčtování nezasílá.
  • Plnění zarybňovacího plánu realizují MO ČRS předepsanými druhy násad z vlastní výroby nebo od jiných dodavatelů dle distribučních příkazů a rozdělovníků územního svazu. Při vysazení násady do revíru se vystavuje násadový list ( NL ), který musí obsahovat: 

   číslo NL, datum vysazení, původ násady, počet ks násady, celkovou hmotnost ( pokud se u příslušného druhu uvádí ), cenu za kus nebo za kg, podpis hospodáře a ověření NL členem dozorčí komise , nebo pověřeného zástupce územního svazu. 

   Při vysazování násad z vlastní výroby: zasílá MO ČRS 3 x NL územnímu svazu se všemi údaji do 15 dnů po vysazení včetně faktury. Územní svaz po zúčtování originál založí do hospodářské evidence, jednu kopii do účetní evidence a jednu potvrzenou kopii vrátí MO ČRS 

   Při vysazování násad od jiných dodavatelů: ( od jiné MO ČRS nebo mimosvazového výrobce se územnímu svazu zasílá 2 x NL, který vystavuje vysazující MO ČRS a 1 x dodací list ( DL )vystavený a předaný s násadou dodavatelem se všemi potřebnými údaji. Dodávající organizace předá odběrateli 2 DL A 1 DL zasílá územnímu svazu s fakturou. Tento je jí po potvrzení vrácen. Vysazující organizace zasílá v tomto případě uvedené doklady do 10-tií dnů po vysazení, aby mohla být faktura dodavatele uhrazena v době splatnosti. V případě, že územní svaz nebude mít v době likvidace faktury NL, má právo příslušnou částku přefakturovat na vysazující MO ČRS. MO ČRS dodávající násady k plnění Zarybňovacího plánu jiné MO vystavuje tedy 4 x DL- 2 x pro odběratele násady, 1 x pro fakturaci územnímu svazu a 1 x pro vlastní evidenci.
  • Konečné vyúčtování násad, všech druhů povolenek a členských známek se provádí u hospodářských prověrek mezi MO ČRS a územním svazem.
 6. Výroba násad
  • Výrobu násad zajišťují ve svých rybochovných zařízením MO ČRS dle výrobního plánu., projednaného s výborem územního svazu, který koordinuje potřebu jednotlivých druhů ryb v návaznosti na stanovený zarybňovací plán pro revíry ve společném hospodaření a zajišťuje jejich hospodárnou distribuci. Na požádání územního svazu je každá MO ČRS povinna předložit veterinární osvědčení k dodávané násadě.
  • Územní výbor má právo po zpracování výsledků hospodářských prověrek upřesnit plán odběru násad pro distribuci z MO ČRS v případě nadvýroby některé násady.
 7. Péče o revíry v individuálním hopodaření MO ČSR
  • Ze společného hospodaření vystupují MO ČRS dle podmínek stanovených v kapitole I., oddílu 1.2 odst. 3 těchto Zásad hospodaření.
  • Za hospodaření v revírech v individuálním hospodaření zodpovídá v plném rozsahu příslušná MO ČRS v návaznosti na dohodu uzavřenou s územním svazem.
  • Dekrety pro tyto revíry zajišťuje příslušná MO prostřednictvím Výboru územního svazu pověřeného orgánu státní správy. Pro rybolov na těchto revírech vydává místní povolenky, místní rybářský řád a soupis revírů.
  • Soupis revírů v individuálním hospodaření je zahrnut do soupisu revírů územního svazu s uvedením platnosti pouze místní povolenky příslušné MO ČRS.
 8. Vztah mezi společným a individuálním hospodařením
  • Na revíry v individuálním hospodaření neplatí povolenky společného hospodaření. Místní povolenky na tyto revíry vydává svým členům a eventuelním zájemcům z jiných MO ČRS příslušná MO ČRS.
  • Členové individuálně hospodařících organizací si mohou na revíry ve společném hospodaření zakoupit povolenku týdenní nebo roční s příplatkem. Výši příplatku stanovuje na základě pověření územní konference výbor územního svazu.
  • Organizace v individuálním hospodaření s dobrovolně zapojují do výroby násad a distribuce dle těchto Zásad hospodaření.
  • Územní svaz uspokojuje oprávněné požadavky organizací v individuálním hospodaření na metodickou a organizační činnost, zve jejich zástupce na všechna pořádaná školení a akce ve stejném rozsahu jako MO ČRS ve společném hospodaření.
  • Individuálně hospodařící MO ČRS podléhají činnosti územní dozorčí komise podle ustanovení § 14 odst. 4 Stanov ČRS.
 9. Škody na rybářských revírech a rybochovných zařízeních
  • Škody způsobené jednorázovými otravami nebo jinou jednorázovou činností vymáhá MO ČRS pověřena správou revíru, nebo hospodařící na rybochovném zařízení.Může však územní svaz požádat o vymáhání náhrady.
  • Škody způsobené trvalým znečišťováním revíru nebo déletrvající hospodářskou činností vymáhá výbor územního svazu. Může však pověřit výbor MO ČRS vymáháním náhrady škody.
  • O proúčtování a použití obdržených náhrad ve smyslu odst. 1 rozhoduje výbor MO a ve smyslu odst. 2 výbor územního svazu.
  • Z obdržené finanční náhrady za způsobené škody musí být minimálně 50 % použito na znovuzarybnění příslušného revíru
  • Obdržené finanční úhrady způsobených škod dle odst. 1 a 2 se vedou u složek svazu na zvláštním kontě.
  • Z obdržené náhrady škody podle odst. 2 se vyčleňuje 20 % na konto otrav výboru územního svazu. Zbývající část obdržené náhrady se po proúčtování veškerých nákladů převádí na konto otrav příslušné MO ČRS.
  • O použití rezervy 20 % rozhoduje výbor územního svazu a je určena ke krytí :
   • částečných úhrad škod, u nichž s nezjistil původce
   • mimořádných nákladů činnosti spojné s ochranou čistoty vod ( např. náročné průzkumy vody a rybího masa ).
 10. Plnění pracovního ročního příspěvku
  • Výši pracovního ročního příspěvku členů v MO ČRS schvaluje na návrh výboru MO ČRS členská schůze- viz čl.3 odst. 4a) Jednacího řádu ČRS.
  • Neodpracovaný pracovní roční příspěvek je možno ve smyslu § 3 odst. 4 písm.c.) Stanov ČRS nahradit finančně.
  • Výši finanční náhrady za neodpracovaný pracovní roční příspěvek schvaluje dle § 8 odst. 2 písm. f.) na návrh výboru MO ČRS členská schůze
 11. Fond rozvoje a správy revíru
  • V souladu s kapitolou 3. vytváří územní svaz z příslušného příspěvku Fond rozvoje a správy revírů.
  • Zdroj fondu:
   • z podílu územního svazu
    1. příspěvek za jednoho dospělého člena 60,- Kč ročně,
    2. příspěvek za jednoho člena mládeže 30,- Kč ročně,
    3. příspěvek za jedno dítě 15,- Kč ročně.
   • z podílu místních organizací
    1. příspěvek za jednoho dospělého člena 40,- Kč ročně,
    2. příspěvek za jednoho člena mládeže 10,- Kč ročně.
   • z jiných zdrojů
    1. příjem za náhradu rybí obsádky ze zrušených revírů dle § 5 Vyhl. MZe č. 197/2004 Sb., v platném znění, provádějící zákon o Rybářství.
   • odvod finančních prostředkú pro tvorbu fondu
    1. odvádí MO ČRS v termínu do 31.3. roku.
  • Využití fondu:
   • koupě revírů pro rybolov ve společném hospodaření,
   • údržba a správa revírů ve vlastnictví složek územního svazu,
   • odbahnění revírů ve vlastnictví složek územního svazu,
   • prvotní zarybnění nových revírů,
   • příspěvky na úhradu škod vzniklých na revírech při živelných pohromách a haváriích,
   • příspěvky na výrobu nedostatkových druhů rybích násad,
   • poskytování bezúročných půjček organizačním složkám územního svazu ČRS v odůvodněných případech,
   • příspěvky na údržbu a rekonstrukci rybochovných zařízení ve vlastnictví složek územního svazu.
  • Podmínky čerpání fondu:
   1. správu fondu zajišťuje ČRS VÚS Ostrava,
   2. finanční prostředky fondu jsou vedeny na samostatném účtu ( 911 800 ),
   3. prostředky fondu lze čerpat jen za účelem využití ve smyslu odst. 3 písm. a.) – g.),
   4. požadavky na čerpání soustřeďuje jednatel VÚS , vyjadřuje se k nim a předkládá VÚS na základě doporučení hospodářského odboru a ekonomické komise, případně nově vytvořené nezávislé komise, kde budou zástupci VÚS, dozorčí komise, hospodářského odboru, ekonomické komise a MO ČRS,
   5. návrh čerpání fondu schvaluje územní konference delegátů MO ČRS na základě návrhu výboru územního svazu a doporučení ekonomické komise,
   6. při rozhodování je brán zřetel na účel využití v posloupnosti jednotlivých bodů dle odst. 3. Zároveň bude přihlíženo ke skutečnosti, zda příslušná lokalita je určena pro rybolov ve společném hospodaření,
   7. Změny zdrojů fondu, změnu jeho využití a podmínky čerpání schvaluje územní konference delegátů MO ČRS.
 12. Závěrečná ustanovení
  • Statut hospodaření byl schválen I. územní konferencí pro Severní Moravu a Slezsko dne 13.4.1991 a aktualizován rozhodnutím téhož orgánu ze dne 7.11.2002, 21.5.2005 a 5.11.2008. Změny v kapitole IV. odst. 2 bod schválila územní konference delegátů dne 9.11.2006. Změny v bodě 1.3. schválila územní konference delegátů dne 5.11.2008 a ustanovení o rozdělení členských příspěvků je platné od 1.1.2009.
  • V případě změn Stanov ČRS či jiných základních interních předpisů ČRS nebo obecně platných předpisů bude upraven na nejbližší územní konferenci.
  • V souvislosti se změnami a rozšířením o nové předpisy se s účinností od 1.1.2009 stáva Statut hospodaření součástí „ ZÁSAD HOSPODAŘENÍ ČRS ÚS PRO SEVERNÍ MORAVU A SLEZSKO OSTRAVA“
  • Předchozí znění Statutu z ledna 2007 pozbývá platnosti 19.3.2009. Uvedeným dnem nabývá platnosti znění schválené konferencí delegátů MO ČRS dne 19.3. 2009.

Vyhledávání

Kontakt

MOČRS Zlaté Hory Bezručova 144
79376 Zlaté Hory
IČO: 45234973
Telefon: 584425919
Mobil: 777105585,721121488